My Ecodesign

Dyrektywa ErP dla INSTALACJI WENTYLACYJNYCH

Zwiększenie efektywności i obniżenie zużycia energii: aby osiągnąć te cele również w zakresie instalacji wentylacyjnych, w ramach dyrektywy ErP dnia 1.1.2016 r. weszły w życie uregulowania 1253/2014 i 1254/2014. 1.1.2018 r. uregulowania te zostaną raz jeszcze zaostrzone.

Podział na trzy kategorie

Dyrektywy mają znaczenie dla urządzeń wentylacyjnych o mocy powyżej 30 W. Rozróżniają one zasadniczo trzy kategorie urządzeń w zależności od wydatku powietrza:

 • Wydatek powietrza do 250 m³/h: urządzenia wentylacyjne do mieszkań (1254/2014)
 • Wydatek powietrza 250 i 1000 m³/h: urządzenia wentylacyjne do budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 • Wydatek powietrza powyżej 1000 m³/h: urządzenia wentylacyjne do budynków niemieszkalnych (1253/2014)

W odniesieniu do wydatku powietrza powyżej 1000 m³/h rozporządzenie dokonuje podziału na osobne urządzenia do wentylacji nawiewnej lub wywiewnej i urządzenia nawiewno-wywiewne.

Podział na jednokierunkowe i dwukierunkowe urządzenia wentylacyjne

Jednokierunkowe instalacje wentylacyjne (ELA)

Aby eksploatacja instalacji była szczególnie efektywna, od dnia 1.1.2016 r. jednokierunkowe urządzenia wentylacyjne (ELA) muszą pracować z regulowaną prędkością obrotową lub posiadać napęd wielostopniowy.

W ten sposób moc jest jak najdokładniej dopasowywana do rzeczywistego zapotrzebowania.

Dwukierunkowe instalacje wentylacyjne (ZLA)

Ponieważ dwukierunkowe urządzenia wentylacyjne posiadają wentylator nawiewny i wywiewny, wymagania dla tych kategorii są odmienne. Jednak tak samo jak urządzenia ELA również te urządzenia od 2016 roku wymagają stosowania napędu wielostopniowego do zwiększenia efektywności. Ponadto muszą one utrzymywać określoną wartość SFP, która jest obliczana oddzielnie dla każdego wydatku powietrza, a następnie sumowana. Suma nie może przekraczać zdefiniowanej wartości granicznej.

Wyjątek potwierdza regułę

Nowe uregulowania nie dotyczą urządzeń takich jak:

 • Urządzenia wentylacyjne, które pracują z jednym lub kilkoma niezależnymi wentylatorami i mocą elektryczną poniżej 30 W
 • Wentylatory osiowe i promieniowe wyposażone tylko w jedną obudowę
 • Urządzenia wentylacyjne, które są przeznaczone wyłącznie do pracy awaryjnej
 • Urządzenia wentylacyjne pracujące z temperaturą środka transportowego powyżej 100°C
 • Urządzenia wentylacyjne, których temperatura otoczenia silnika poza strumieniem powietrza podczas pracy przekracza 65°C
 • Urządzenia wentylacyjne, w przypadku których temperatura środka transportowego lub temperatura otoczenia silnika napędowego znajdującego się poza strumieniem powietrza jest niższa od -40°C.
 • Urządzenia wentylacyjne, w przypadku których napięcie zasilania przekracza 1000 V przy prądzie przemiennym lub 1500 V przy prądzie stałym
 • Urządzenia wentylacyjne, które są eksploatowane w trującym, zagrożonym korozją lub palnym otoczeniu
 • Urządzenia wentylacyjne, które są zaklasyfikowane jako pochłaniacze kuchenne
 • Urządzenia wentylacyjne, które pracują w powietrzu procesowym, np. powietrze zużyte przez maszyny, serwerownie, centrale danych, zastosowania rolniczo-gospodarskie, odlewnie, hale z piecami przemysłowymi, produkcja papieru, gastronomia, instalacje powietrza obiegowego w pomieszczeniach sterylnych, baseny itp.

Niezawodne rozwiązania Lossnay

Nowe uregulowania mają szczególne znaczenie dla ochrony środowiska i klarownie określają efektywność urządzeń. Jednocześnie zmiany i nowe przepisy oznaczają oczywiście więcej pracy dla projektantów i zakładów instalatorskich. Dlatego warto wiedzieć, że dzięki serii produktów Lossnay można korzystać z rozwiązań, które już teraz spełniają wymagania dyrektywy ErP.

DO PRODUKTÓW LOSSNAY